Isikuandmete töötlemine

1. Isikuandmed ja nende töötlemine

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, muutmine, säilitamine, edastamine ja kustutamine.

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Viljandi Muuseumi veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda muuseum (välislingid).

2. Isikuandmete töötlemise alused

Viljandi Muuseum töötleb isikuandmeid kas nõusoleku või seaduse alusel. Isikuandmete töötlemiseks peab isikuandmete kaitse määruse kohaselt olema õiguslik alus:

1) inimene ise avaldab enda andmed või annab nõusoleku

 • nõusolek on seotud kindla eesmärgiga,
 • ühel eesmärgil kogutud andmeid ei või uue nõusolekuta kasutada uuel eesmärgil,
 • nõusoleku olemasolu peab tõendama isikuandmete kasutaja,
 • nõusoleku võib tagasi võtta

2) seaduse alusel, ilma nõusolekuta:

 • kas seaduses otse kirjas või seadusest tuleneva ülesande täitmiseks vajalik,
 • lepingu, sh töölepingu, täitmiseks (va delikaatsete isikuandmete osas),
 • ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral, kusjuures see kehtib ka blogide ja netikommentaaride kohta,
 • akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks,
 • avalikus kohas salvestamine,
 • võlaandmed õigustatud huvi korral,
 • elu, tervise, vara, õiguste ja vabaduste kaitseks, sh turvakaamerad,
 • teaduseks, statistikaks.

Isikuandmete seadus ning õigusliku aluse nõue ei kehti, kui kasutate isikuandmeid isiklikul otstarbel.

3. Isikuandmete töötlemine Viljandi Muuseumis

3.1. Muuseumi veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta)

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

3.2. Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Viljandi Muuseum töötleb oma tegevuse käigus ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda kirjavahetuse, avalduste või taotluste kaudu. Isikuandmete kaitstus ja õiguspärane töötlemine muuseumis on tagatud organisatsiooniliste ja infotehniliste turvameetmete rakendamisega.

Isikuandmeid töödeldakse päringutele vastamiseks ja avalduste või taotluste menetlemiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid hädavajalikus mahus. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab muuseum viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

3.3. Viljandi Muuseumisse tööle kandideerimine

Tööle kandideerija valimisel lähtub Viljandi Muuseum isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid muuseum tema kohta kogunud on. Samuti on kandidaadil õigus kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Muuseum eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

3.4. Kaebus või vaie

Ka kaebust või vaiet esitades peate arvestama, et mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt, teatud juhtudel ka sisu – saada teatavaks ka kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja kaebuse või vaide esitamise fakt avalikustada meie dokumendiregistris. Seal avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed (kirja saatja ning saaja nimi ja kirja liik: „Kaebus“ või „Vaie“). Kui väljendate selget soovi, ei märgita dokumendiregistris Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.

Kirjavahetusel eraisikuga kehtib üldine juurdepääsupiirang: kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, siis hindame, kas Teie kaebuse või vaide (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie kaebus või vaie ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Teie kaebuses sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse kaebuse lahendamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks (seda võib teha ka volitatud töötleja). Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Kui olete saatnud meile või volitatud töötlejatele kaebuse või vaide, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse Teie pöördumine tollele. Teid teavitatakse sellest.

4. Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist, kustutamist.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui muuseumil ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Isikul on õigus esitada muuseumi otsuste ja tegevuse peale kaebus või vastuväiteid vaidena või pöörduda kaebusega halduskohtusse.

5. Andmekaitsespetsialist

Isikuandmete töötlemise küsimusi muuseumis lahendab andmekaitsespetsialist. Muuseumi andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on info@muuseum.viljandimaa.ee.